Trobada d’amics, família i empreses

Amb l’objectiu d’augmentar la visibilitat de les activitats d’ensenyament/aprenentatge que els nostres alumnes realitzen. I de donar a conèixer a l’entorn de l’alumnat, format pels amics, famílies i empreses, les competències que adquireixen a l’Institut.

S’organitza la I Trobada d’amics, famílies i empreses

Activitats previstes:

Tindrà lloc el proper dimecres 19 de febrer de 2020

La temporització serà la següent:

De 17:45 a 18 hores: Alumnes reben als visitants        

De 18  a 19 hores: Visita aules i tallers

De 19 a 19:30 hores: Parlaments

Agraïment de l’assistència i explicació de la motivació de la trobada. Presentació de la resta d’assistents

Parlament dels diferents sectors:            Representant d’empreses

                                                                                                     Alumnes

                                                                                                     Familiars

                                                                           Representant de l’Ajuntament

                                                                          Representant del Departament d’Educació

 

Lliurament premis concurs “conjunt peces CAD”

De 19:30 a 20 hores: degustació de un refrigeri. 

20 hores: Cloenda

Comiat i lliurament d’un obsequi als assistents.

Desitgem comptar amb la vostra presència.

ACREDITA’T 2020

Avaluació i acreditació de competències professionals: Instal·lacions elèctriques i automàtiques / Mecanització

RESOLUCIÓ PRE/164/2020, de 21 de gener, per la qual s’obre convocatòria del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació per a l’any 2020 en centres que depenen del Departament d’Educació

Per participar-hi cal emplenar telemàticament la sol·licitud de preinscripció i presentar en els instituts la documentació justificativa dels requisits de participació. Aquesta documentació s’ha de presentar preferiblement de forma presencial al centre escollit en primera opció o, en tot cas, al registre dels serveis territorials d’Educació que corresponguin segons el centre escollit en primera opció, indicat a l’apartat Instituts i nombre de places.

Instal·lacions elèctriques automàtiques (places inicials: 30)

Mecanització (places inicials: 20)

L’Hospitalet de Llobregat

Institut Llobregat
Carrer d’Enric Prat de la Riba, 11,
08901 L’Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 933 371 805

6a setmana de l’FP a L’H

Un any més, l’Ajuntament de l’Hospitalet organitza conjuntament amb els centres de formació professional de la ciutat, la SISENA  SETMANA DE L’FP A L’HOSPITALET, amb l’objectiu de donar difusió a l’oferta de la Formació Professional de la nostra ciutat.

Per inaugurar aquesta Setmana, el dia 6 de maig hem organitzat una jornada que porta per títol: “L’orientació local és futur professional: models i paper de les ciutats “

Aquesta sessió, vol ser un espai de trobada, reflexió i debat entre els professionals de la formació, el món empresarial i els agents socials que contribueixi a impulsar i millorar  la FP i l’ocupació  a la ciutat.

 

Informació Activitats VI Setmana d’FP de L’Hospitalet

 

Dimarts, 7 de maig

A les 19 h
Xerrada:”L’FP, passarel·la cap a la Universitat”
Ponent: Jesús Martín Rivera Tècnic Adjunt Secretaria
FP -UGT Catalunya (Membre del Consell Català de l’FP i del
Consell de Relacions Laborals)
Institut Llobregat
Carrer d’Enric Prat de la Riba, 11-17
Tel:93 338 17 05
inscripcions externes, enviar email a iesllobregat@xtec.cat

Mecatrònica Industrial Continguts

CURRÍCULUM TÈCNIC SUPERIOR EN MECATRÒNICA INDUSTRIAL
Mòduls Professionals Unitats formatives Hores UF
MP1 Sistemes mecànics Muntatge i ajustatge d’elements mecànics 40
Manteniment correctiu 50
Manteniment preventiu 42
MP2 Sistemes hidràulics i pneumàtics. Sistemes pneumàtics. 54
Sistemes hidràulics 25
Manteniment dels sistemes pneumàtics i hidràulics. 20
MP3 Sistemes elèctrics i electrònics Electricitat Industrial 50
Configuració i muntatge de sistemes elèctrics i electrònics. 75
Diagnosis d’avaries i mant. en sistemes elèctrics i electrònics 40
MP4 Elements de màquines. Materials i Tractaments 44
Cinemàtica de sistemes mecànics 33
Disseny de màquines 55
MP5 Processos de fabricació. Determinació de Processos de Fabricació 20
Mecanització 58
Soldadura 54
MP6 Representació gràfica de sistemes mecatrònics Representació gràfica 33
Disseny assistit per ordinador (CAD) 99
MP7 Configuració de sistemes mecatrònics. Documentació de projectes mecatrònics 33
Desenvolupament de sistemes mecatrònics 66
MP8 Processos i gestió de manteniment i qualitat. Gestió del manteniment. 55
Gestió de la qualitat 44
MP9 Integració de sistemes. Regulació i control de sistemes 22
Programació de PLC 55
Comunicacions Industrials 33
Manipuladors i robots 33
Posada en marxa i manteniment de sistemes mecatrònics 22
MP10 Simulació de sistemes mecatrònics. Simulació de cèl·lules robotitzades i prototips mecatrònics 33
Simulació d’estacions automatitzades 33
MP11 FOL UF 1 Incorporació al treball 66
UF 2 Prevenció de riscos laborals 33
MP12 EiE UF1 EIE 66
MP13 Projecte de mecatrònica industrial UF1 Projecte de mecatrònica industrial 99

Tríptic informatiu 

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses

Mecatrònica industrial Descripció

Tècnic o tècnica superior en automatització i robòtica industrial (Codi: CFPS IMC0)

 • La competència general d’aquest títol consisteix a configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials, així com planificar, supervisar i/o executar el seu muntatge i manteniment, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.
  Distribució de mòduls professionals i unitats formatives del cicle formatiu.
 • La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Tríptic informatiu 

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses

Mecatrònica industrial FCT

La Formació en Centres de Treball (FCT) es realitza en una empresa o entitat col·laboradora, i es formalitza amb un conveni de pràctiques amb l’alumne/a, entitat i institut. Amb l’FCT s’han d’assolir dos objectius bàsics:

 • Completar l’adquisició de les competències professionals assolides en el cicle formatiu (Qualificació professional).
 • Facilitar la incorporació de l’alumne/a al món laboral (Inserció professional).

El currículum dels ensenyaments de formació professional específica inclourà una fase de formació pràctica en els centres de treball (350 h), de la qual podran quedar, totalment o parcialment, exempts els qui hagin acreditat l’experiència professional, d’acord amb el que estableix la LOE.

 

Tots els cicles formatius de grau superior s’ofereixen en FP DUAL.

Mecatrònica industrial Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir:

 • A qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • Al món laboral, com a:
 • Tècnic/a en planificació i programació de processos de manteniment d’Instal·lacions de maquinària i equips industrials.
 • Cap d’equip en muntatge d’instal·lacions de maquinària i equips industrials
 • Cap d’equip en manteniment d’instal·lacions de maquinària i equips
 • Supervisor/a de processos mecatrònics industrials

Tríptic informatiu 

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses

Mecatrònica industrial Requisits d’accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional,
 • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • haver superat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova
d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 19 anys o complir-los durant l’any en què es fa la prova.

Tríptic informatiu 

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses

1 2 3 7