Automatització i robòtica industrial Continguts

Curs 1r
Mòdul professional Hores Unitats formatives Hores
MP1 Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics 132 UF1: Automatització elèctrica cablada 66
UF2: Automatització pneumàtica i electropneumàtica 33
UF3: Automatització hidràulica i electrohidràulica 33
MP2 Sistemes seqüencials programables 132 UF1: Instal·lació i muntatge de PLCs. 22
UF2: Programació de PLCs 55
UF3: Disseny de sistemes combinacionals i seqüencials 55
MP3 Sistemes de mesura i regulació. 132 UF1 Sensors, sistemes de condicionament i mesura i dispositius d’accionament 33
UF2 Sistemes de regulació automàtica 66
UF3 Sistemes de mesura virtual i adquisició de dades 33
MP4 Sistemes de potència 132 UF1. Configuració d’instal·lacions elèctriques 44
UF2. Màquines elèctriques 55
UF3. Electrònica de potència 33
MP5 Documentació tècnica en automatització i robòtica industrial 66 UF1. Documentació gràfica en projectes d’automatització i robòtica industrial 36
UF2. Documentació escrita en projectes d’automatització i robòtica industrial 12
UF3. Pressupostos en projectes d’automatització i robòtica industrial 18
MP10 Informàtica industrial 99 UF1: Equips, xarxes locals i entorn Web 33
UF2: Programació d’equips i sistemes industrials 66
MP11 Formació i orientació laboral 82 UF1. Incorporació al treball 49
UF 2: Prevenció de riscos laborals 33
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora 50 UF1. Empresa i iniciativa emprenedora 50
Hores lectives totals 825
Hores lectives setmanals 25,0
Curs 2n
Mòdul professional Hores Unitats formatives Hores
MP6 Sistemes programables avançats 66 UF1: Sistemes avançats de control industrial 44
UF2: Sensors avançats 22
MP7 Robòtica industrial 99 UF1: Configuració de robots industrials 22
UF2: Programació de robots industrials 38
UF3: Manteniment de robots industrials 17
UF4: Servo accionaments 22
MP8 Comunicacions industrials 165 UF1 Estructures i protocols de comunicacions industrials 33
UF2 Sistemes de control i supervisió de processos 33
UF3 Xarxes industrials 66
UF4 Sistemes d’accés remot a processos industrials 33
MP9 Integració de sistemes d’automatització industrial. 132 UF1 Integració de sistemes d’automatització industrial 22
UF2 Muntatge, programació i ajust dels sistemes 66
UF3 Posada en marxa dels sistemes d’automatització 22
UF4 Planificació i gestió del manteniment dels sistemes d’automatització 22
MP13 Projecte d’automatització i robòtica industrial 33 UF1. Projecte de sistemes d’automatització i robòtica industrial 33
Hores lectives totals 495
Hores lectives setmanals 15,0

Tríptic informatiu

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses