Instal•lacions elèctriques i automàtiques Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

 • Al batxillerat
 • A un cicle de grau superior
 • Al món laboral, com a:
  • Electricista industrial i d’instal·lacions elèctriques d’edificis
  • Instal·lador o instal·ladora de línies elèctriques, equips electrònics en edificis, antenes i equips telefònics
  • Electricista de construcció
  • Electricista de manteniment
  • Instal·lador o instal·ladora i mantenidor o mantenidora de sistemes domòtics
  • Muntador o muntadora d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica
  • Instal·lador de telecomunicacions en edificis i habitatges

Amb aquest títol s’obté la competència per ser instal·lador autoritzat en Baixa Tensió i la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d’infraestructures comunes de telecomunicacions.

Tríptic informatiu 

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses