Instal•lacions elèctriques i automàtiques Normativa

  • Reial Decret RD 177/2008, de 8 de febrer, pel qual s’estableix el títol de tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques i se’n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 53, de 1.3.2008).
  • Decret 125/2012, de 9 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’instal·lacions elèctriques i automàtiques (DOGC núm. 6234, de 17.10.2012).

Tríptic informatiu 

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses