Mecanització Continguts

  • Primer curs:

M1 Processos de mecanització 132 h.

M4 Fabricació per arrencament de ferritja. 330 h.

M5 Sistemes automatitzats. 132 h.

M6 Interpretació i representació gràfica. 132 h.

M8 Formació i orientació laboral. 99 h.

  

  • Segon curs:

M2 Mecanització per control numèric 66h.

M3 Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat, i processos especials. 99 h.

M7 Metrologia i assajos. 99 h.

M9 Empresa i iniciativa emprenedora. 66 h.

M10 Anglès Tècnic. 66 h.

M11 Síntesi. 66 h.

M12: Formació en centres de treball (FCT). (383 hores)

Tríptic informatiu

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses