Mecatrònica industrial Normativa

Reial Decreto 1576/2011, de 4 de novembre, pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial i es fixen els seus ensenyaments mínims.

ORDRE ENS/228/2016, de 24 d’agost, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de mecatrònica industrial

Tríptic informatiu 

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses