Mecatrònica Industrial Continguts

CURRÍCULUM TÈCNIC SUPERIOR EN MECATRÒNICA INDUSTRIAL
Mòduls Professionals Unitats formatives Hores UF
MP1 Sistemes mecànics Muntatge i ajustatge d’elements mecànics 40
Manteniment correctiu 50
Manteniment preventiu 42
MP2 Sistemes hidràulics i pneumàtics. Sistemes pneumàtics. 54
Sistemes hidràulics 25
Manteniment dels sistemes pneumàtics i hidràulics. 20
MP3 Sistemes elèctrics i electrònics Electricitat Industrial 50
Configuració i muntatge de sistemes elèctrics i electrònics. 75
Diagnosis d’avaries i mant. en sistemes elèctrics i electrònics 40
MP4 Elements de màquines. Materials i Tractaments 44
Cinemàtica de sistemes mecànics 33
Disseny de màquines 55
MP5 Processos de fabricació. Determinació de Processos de Fabricació 20
Mecanització 58
Soldadura 54
MP6 Representació gràfica de sistemes mecatrònics Representació gràfica 33
Disseny assistit per ordinador (CAD) 99
MP7 Configuració de sistemes mecatrònics. Documentació de projectes mecatrònics 33
Desenvolupament de sistemes mecatrònics 66
MP8 Processos i gestió de manteniment i qualitat. Gestió del manteniment. 55
Gestió de la qualitat 44
MP9 Integració de sistemes. Regulació i control de sistemes 22
Programació de PLC 55
Comunicacions Industrials 33
Manipuladors i robots 33
Posada en marxa i manteniment de sistemes mecatrònics 22
MP10 Simulació de sistemes mecatrònics. Simulació de cèl·lules robotitzades i prototips mecatrònics 33
Simulació d’estacions automatitzades 33
MP11 FOL UF 1 Incorporació al treball 66
UF 2 Prevenció de riscos laborals 33
MP12 EiE UF1 EIE 66
MP13 Projecte de mecatrònica industrial UF1 Projecte de mecatrònica industrial 99

Tríptic informatiu 

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses