Consell escolar

El consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al consell escolar les  funcions  establertes a la  Llei 12/2009 , de 10 de juliol, d’educació

Funcions del consell escolar dels centres públics

 1. Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 2. Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 3. Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 4. Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 5. Aprovar la carta de compromís educatiu.
 6. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 7. Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 8. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 9. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 10. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 11. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 12. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.

 

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

Director de l’Institut: Miguel Casa Vilaseca

Cap d’Estudis: Albert Sasot Mateus

Secretària: Susana Naranjo Ordóñez

 SECTOR REPRESENTATS ALUMNES:

 • Laura Abreu Vallejo
 • Aarón Edu Caicedo Triana
 • Lucia Zabaleta Vega

SECTOR REPRESENTATS PROFESSORS:

 • Jordi Aguilà Abellan
 • Xavier Aixendri Bermúdez
 • Gloria Arriaga Jiménez
 • Benilde Bueno González
 • Sílvia Muñoz Fuentes
 • Jordi Ribera Llonc

SECTOR REPRESENTANTS MARES I PARES D’ALUMNES:

 • Pedro Domingo Molina
 • Amelia Sánchez Rodríguez
 • Ángela Cañadillas Gavilán (AMPA)

SECTOR REPRESENTANTS PERSONAL ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Jordi López Freiria

SECTOR REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT

Germán Martín Edo