Consell escolar

El consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al consell escolar les  funcions  establertes a la  Llei 12/2009 , de 10 de juliol, d’educació

Funcions del consell escolar dels centres públics

  1. Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
  2. Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
  3. Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
  4. Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
  5. Aprovar la carta de compromís educatiu.
  6. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
  7. Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
  8. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
  9. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
  10. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
  11. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
  12. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.