Cicles Formatius grau mitjà

Que ofereix l’Institut Llobregat envers a aquests ensenyaments?

L’Institut Llobregat, institut públic de l’Hospitalet que compta amb un edifici propi per aquests estudis, al carrer Enric Prat de la Riba, ofereix aquesta etapa educativa sota un pla d’acció tutorial.

  • Treballem amb grups reduïts i flexibles.
  • Fem un seguiment acurat de l’alumnat i coneixem els seus progressos acadèmics i personals.
  • Mantenim un contacte permanent, amb els pares i les mares dels alumnes (per l’alumnat menor d’edat i pels majors d’edat amb autorització).
  • Disposem d’un gabinet psicopedagògic de suport a l’equip de professors en la seva tasca diària i a l’alumnat.

 

Què són els Cicles Formatius de Grau Mitjà?

Els Cicles Formatius de Grau Mitjà capaciten per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per:

  • adquirir la competència professional pròpia de cada títol.
  • comprendre l’organització i les característiques del sector corresponent.

La durada dels cicles formatius engloba les hores lectives de formació en un centre educatiu i les hores de la formació pràctica en centres de treball, de 2.000 hores, la qual cosa suposa,  dos cursos acadèmics.

Els cicles formatius s’organitzen en mòduls professionals que s’estructuren en crèdits de caràcter teòric i pràctic de durada variable i propis de cada cicle formatiu. A més, inclouen, ordinàriament, un crèdit de síntesi que ha de permetre culminar la integració dels continguts impartits al llarg del cicle, i el crèdit de formació pràctica en centres de treball que és obligatòri i avaluable, i es porta a terme en empreses o entitats mitjançant els convenis que el Departament d’Ensenyament hi ha establert.

 

Famílies Professionals i Cicles Formatius de Grau Mitjà que s’imparteixen

CFGM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

1r Nom del mòdul Hores 2n
Nom del mòdul
Hores
M1 – Automatismes industrials 165 M1 – Automatismes industrials 66
M2 – Instal·lacions elèctriques interiors 264 M3 – Instal·lacions de distribucio 99
M7 – Màquines elèctriques 99 M4 – Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis 99
M9 – Electrònica 66 M5 – Instal·lacions domòtiques 132
M10 – Electrotècnia 165 M6 – Instal·lacions solars fotovoltaiques 66
M11 – Formació i orientació laboral 99 M8 – Instal·lacions elèctriques especials 132
    M12 – Empresa i iniciativa emprenedora 66
    M13 – Anglès tècnic 99
    M14 – Síntesi 66
    Formació en centres de treball 317
TOTAL 858
TOTAL 825

 

CFGM Mecanització

1r Nom del mòdul Hores 2n
Nom del mòdul
Hores
Processos de mecanització 132 Mecanització per control numèric 264
Fabricació per arrencament de ferritja 330 Fabricació per abrasió, conformació i procediments especials 198
Sistemes automatitzats 132 Metrologia i assaig 99
Interpretació i representació Gràfica. 132 Empresa i iniciativa emprenedora 66
Formació i orientació laboral 99 Síntesi 66
     Anglès tècnic 99
    Formació en centres de treball 383
TOTAL 825
TOTAL 759

 

Titulació

En acabar aquests estudis, els i les estudiants que hagin superat totes les matèries cursades rebran el títol de Tècnic. Amb el títol de Tècnic/a es pot accedir a:
  • un cicle formatiu de Grau superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny o d’esports (un cop superades les proves d’accés, o fer el curs d’accés corresponent)
  • batxillerat
  • el món laboral