Cicles Formatius grau superior

Que ofereix l’Institut Llobregat envers a aquests ensenyaments?

L’Institut Llobregat, Institut públic de l’Hospitalet que compta amb un edifici propi per aquests estudis, al carrer Enric Prat de la Riba, ofereix aquesta etapa educativa sota un pla d’acció tutorial.

  • Treballem amb grups reduïts i flexibles.
  • Fem un seguiment acurat de l’alumnat i coneixem els seus progressos acadèmics i personals.
  • Mantenim un contacte permanent amb els alumnes.
  • Disposem d’un gabinet psicopedagògic de suport a l’equip de professors en la seva tasca diària i a l’alumnat.

 

Què són els Cicles Formatius de Grau Superior?

Els Cicles Formatius de Grau Superior capaciten per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per:

  • adquirir la competència professional pròpia de cada títol.
  • comprendre l’organització i les característiques del sector corresponent.

La durada dels cicles formatius engloba les hores lectives de formació en un centre educatiu i les hores de la formació pràctica en centres de treball, de 2.000 hores, la qual cosa suposa, dos cursos acadèmics.

Els cicles formatius s’organitzen en mòduls professionals que s’estructuren en crèdits de caràcter teòric i pràctic de durada variable i propis de cada cicle formatiu. A més, inclouen, ordinàriament, un crèdit de síntesi que ha de permetre culminar la integració dels continguts impartits al llarg del cicle, i el crèdit de formació pràctica en centres de treball que és obligatòri i avaluable, i es porta a terme en empreses o entitats mitjançant els convenis que el Departament d’Ensenyament hi ha establert.

 

Famílies Professionals i Cicles Formatius de Grau Superior que s’imparteixen

Família d’Electricitat i Electrònica   CFGS Sistemes Electrotècnics i automàtics

1r Nom del mòdul Hores   2n
Nom del mòdul  Hores
M2 – Tècniques i processos en instal·lacions domòtiques i automàtiques 231 M1. Tècniques i processos en instal·lacions elèctriques 198
M4. – Configuració d’instal·lacions domòtiques i automàtiques 132 M3. Configuració d’instal·lacions elèctriques 264
M5. Documentació tècnica en instal·lacions elèctriques 132 M6. Desenvolupament de xarxes elèctriques i centres de transformació 132
M8. Processos en instal·lacions d’infrastructures comunes de telecomunicacions. 99

M7 Gestió del muntatge i del manteniment d’instal·lacions elèctriques.

99
M9. Sistemes i circuits elèctrics 132 M11. Empresa i iniciativa emprenedora 66
M10. Formació i orientació laboral 99 M12. Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats 66
    M13. Formació en centres de treball 350
       
TOTAL 825
TOTAL 825

Família de Fabricació Mecànica  CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica

1r Nom del mòdul Hores   2n
Nom del mòdul
Hores
Interpretació i representació gràfica 165 Definició de processos de mecanitzat, conformat i muntatge. (UF2) 66
Definició de processos de mecanitzat, conformat i muntatge. (UF1) 66 Mecanització per control numèric 165
Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica. 165 Fabricació assistida per ordinador 99
Execució de processos de fabricació (UF1) 165 Programació de la producció 99
Materials 99 Execució de processos de fabricació. 66
 Formació i orientació laboral 99 Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental 99
 Empresa i iniciativa emprenedora 66 Verificació de productes 132
    Projecte de fabricació de productes mecànics 99
    Formació en centres de treball 350
TOTAL 825
TOTAL 825

Titulació

En acabar aquests estudis, els i les estudiants que hagin superat totes les matèries cursades rebran el títol de Tècnic Superior. Amb el títol de Tècnic Superior es pot accedir a:
  • la universitat (un cop aprovades les proves d’accés)
  • un cicle formatiu de Grau superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny o d’esports,ensenyaments superiors artístics,
  • el món laboral