Curs de Preparació per a la Incorporació als Cicles Formatius de Grau Superior (Solament fins final curs 2017-18)

Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

El curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior permet a les persones que el superen l’accés directe als cicles formatius de formació professional inicial de grau superior; en el cas dels cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, permet l’exempció de la part comuna de la prova d’accés, i en el cas dels ensenyaments esportius, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.

Poden fer el curs específic d’accés les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica de formació professional inicial, d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments esportius.

Curriculum

Matèries de la part comuna:

  • Comunicació en llengua catalana (3h)
  • Comunicació en llengua castellana (3h)
  • Comunicació en llengua estrangera (5h)

Matèries de la part específica

  • Matemàtiques aplicades (obligatòria) (4h)
  • una matèria específica a escollir de l’oferta del centre (es pot fer per l’Institut Obert de Catalunya)
  • Tutoria (1h)

Normativa aplicable: RESOLUCIÓ ENS/1626/2016, de 28 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny,per la qual s’organitza el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior.

Criteris d’inscripció

“Quan hi hagi més sol·licituds que places, les sol·licituds d’accés al curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior s’ordenen successivament d’acord amb els següents blocs de prioritat:
Primer. Alumnes que posseeixin el títol de tècnic ordenats de major a menor qualificació final del cicle.

Segon. Relació única que inclou els alumnes que, simultàniament al curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior, es troben matriculats, bé al segon curs d’un cicle formatiu de 1.700 o de 2.000 hores de durada, o bé en un cicle formatiu de 1.300 o de 1.400 hores de durada. En aquesta relació única s’ordenen els alumnes que cursin un cicle de 1.700 o de 2000 hores de major a menor qualificació obtinguda en el primer curs del cicle formatiu, i els alumnes que cursin un cicle de 1.300 o de 1.400 hores de major a menor qualificació obtinguda en el quart curs de l’educació secundària obligatòria o, en el seu defecte, en la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà o el curs específic d’accés als cicles formatius de graumitjà.
Tercer. Alumnes del primer curs d’un cicle formatiu de 1.700 o de 2.000 hores de durada, ordenats de major a menor qualificació obtinguda en el primer curs del cicle formatiu o de la qualificació obtinguda en el quart curs de l’educació secundària obligatòria o, en el seu defecte, en la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà o en el curs específic d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
En cas d’empat es resoldrà pel sorteig organitzat pel centre.”