IFE INSCRIPCIÓ

ITINERARI FORMATIU ESPECÍFIC INSCRIPCIÓ

CURS 2017-2018

SOL·LICITUD IFE

Documentació que cal presentar en tots els casos:

– Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

– Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne, si en disposa.

– Dictamen d’escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives especials emès per l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) durant l’educació obligatòria, en què consti la condició d’alumne amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, o alumne amb trastorn de l’espectre autista (TEA).

Si la persona sol·licitant és menor d’edat també s’ha de presentar:

– Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

– Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

De manera extraordinària i a efectes de preinscripció, les dades d’identificació o de filiació de les persones estrangeres també es poden acreditar amb el document d’identitat o el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valora i deixa constància per escrit de la decisió adoptada.

Criteris de prioritat, barem que s’aplica i documentació acreditativa:

a) Proximitat del domicili al lloc de realització de l’itinerari (les puntuacions no són acumulables):

– Si el domicili està en el mateix municipi que el centre en què s’imparteix l’itinerari: 50 punts.

– Si el domicili està en la mateixa comarca que el centre en què s’imparteix l’itinerari: 30 punts.

– Si el domicili està ubicat en els mateixos serveis territorials que el centre en què s’imparteix l’itinerari: 15 punts.

Documentació acreditativa:

– Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de les persones estrangeres.

– Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne.

b) Situació d’escolarització en el curs acadèmic 2016-2017:

– Estar matriculat en un centre ordinari o en un centre d’educació especial a l’etapa obligatòria: 25 punts.

Documentació acreditativa: certificat d’estudis o altra documentació que acrediti l’escolarització.

c) Participació per primera vegada en programes post obligatoris

– No haver cursat i finalitzat programes de qualificació professional inicial (PQPI) ni programes de formació i inserció (PFI): 10 punts.

Documentació acreditativa: l’acreditació d’aquest criteri es realitza marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció.

LEGISLACIÓ:

RESOLUCIÓ ENS/1076/2017, de 16 de maig, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció, per al curs 2017-2018, als ensenyaments del Pla pilot d’itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat lleu o moderada.