Normativa i Articles Tècnics elèctrics

Títol
Enllaç web Luminotècnia

El material que conforma aquest manual és accessible de forma gratuïta (para més detalls vegi les pàgines advertiment i sobre aquest manual). No forma part de cap plataforma ni portal d’e-learning i pot trobar-ho en http://recursos.citcea.upc.edu/llum/ gràcies al suport i iniciativa del professor Oriol Boix del Departament d’Enginyeria Elèctrica de la Universitat Politècnica de Catalunya

Enllaç web Luminotècnia Arquitectònica i Urbana

Il·luminació Arquitectònica i Urbana és una de les assignatures optatives que ofereix el Departament de Construcció Arquitectònica de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura, de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, en el desenvolupament de nou Pla d’Estudis 2001 de la carrera d’Arquitectura. A la present pàgina Web, s’està procedint a publicar informació d’interès sobre l’assignatura sota el nom de Luminotecnia Arquitectònica i Urbana.

Enllaç web Il•luminació Eficient

L’objectiu del seminari és proveir les eines necessàries per al coneixement de la luminotècnia, amb èmfasi en l’eficiència, incloent criteris de disseny per a la il·luminació eficient i els instruments per a una avaluació tècnic-econòmica de la mateixa. El material didàctic que s’adjunta comprèn, a més del llibre ELI, nous annexos al mateix i dues guies d’estudi: una dirigida als alumnes (preguntes per a cada capítol) i una altra dirigida al docent (preguntes i respostes per als diferents capítols del llibre) que permeten a l’alumne l’exercització en el disseny d’instal·lacions eficients d’il·luminació i al docent, l’avaluació dels alumnes en aquesta àrea especifica

Enllaç web Reglament electrotècnic per a baixa tensió
Enllaç web Infraestructures de telecomunicacions