Organigrama

Els òrgans de govern de l’Institut vetllen per que les activitats d’aquest es desenvolupin d’acord amb els principis i valors de la Constitució i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, per l’efectiva realització dels fins de l’educació, establerts en les lleis i en les disposicions vigents, i per la qualitat de l’ensenyament.

A més, garantiran, en l’àmbit de la seva competència, l’exercici dels drets reconeguts a l’alumnat, professorat, pares i mares i personal d’administració i serveis, i vetllaran pel compliment dels deures corresponents. Així mateix, afavoriran la participació efectiva de tots els membres de la comunitat educativa en la vida del centre, en la seva gestió i en la seva avaluació.

Els òrgans de govern del centre són:

  1. Col·legiats: Consell Escolar del Centre i Claustre de Professorat.
  2. Executius: Director/a, Cap d’estudis, Cap d’Estudis d’FP, Secretari/a, Cap d’Estudis Adjunt/a, Administrador/a Coordinador/a d’FP i Coordinador/a de Qualitat i Servei d’FP. Tots de manera conjunta constitueixen l’Equip Directiu.

Equip Directiu

  • Director: Miguel Casa Vilaseca
  • Cap d’Estudis: Albert Sasot Mateus
  • Cap d’Estudis de Cicles Formatius: Jose Luis Fernández Morales
  • Cap d’Estudis adjunta: Anna Fontelles Hernández
  • Secretària: Susana Naranjo Ordoñez
  • Administrador: Alberto Serrano Luque
  • Coordinadora d’FP: Esther Pérez Bergós
  • Coordinador de Qualitat, Servei d’FP: Silvia Muñoz Fuentes

ORGANIGRAMA DE L’INSTITUT

organigrama