La falta de personal obliga a dir ‘no’

Us enllacem una notícia del diari “El Punt avui” de Laia Bruguera del passat 29 de juliol on ens parla entre d’altres el Sr. Miquel Camps, vicepresident de PIMEC:

“S’ha de parlar de l’ocupabilitat de les formacions, si els joves sabessin que la inserció laboral dels que estudien algun grau tècnic d’FP relacionat amb la indústria és del 100% potser hi hauria més nois cursant aquests estudis”

Podeu llegir la notícia sencera en el següent enllaç:

La falta de personal obliga a dir ‘no’

Participació Catskills 2018

El nostre alumne Jan Romero Santacana de primer de grau superior de Sistemes Eletrotècnics i automatitzats amb el seu tutor Daniel Martínez van participar el dimecres 27 de juny de 2018 al Campionat de Catalunya d’FP en l’especialitat d’Instal·lacions elèctriques, el qual es va celebrar a l’Institut Giola de LLinars del Vallès.

Entre els objectius d’aquest concurs està:

 • Promoure l’alta qualitat dels estudis de formació professional que es duen a terme a diferents centres educatius del territori.
 • Impulsar, promoure i prestigiar la formació professional.
 • Crear xarxes de col·laboració, entre els centres, el professorat participant i les empreses del sector.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

 

 

 

 

Sortida Subestació Transformadora

El passat 27 d’abril i dins el marc de les Jornades del Món de Treball, la companyia ENDESA va convidar a visitar diverses instal·lacions de la seva Xarxa de distribució d’alta tensió als alumnes de 2on de grau mig i 2on de grau superior elèctrics.
Aquesta activitat formativa és molt enriquidora pels alumnes que cursen els mòduls de distribució elèctrica i centres de transformació, ja que és una oportunitat única d’entrar en contacte directe amb les instal·lacions estudiades a classe.
Els alumnes van ser acollits per tècnics de la empresa, que es van encarregar de fer una visita guiada complementada amb les explicacions i aclariments que els alumnes van voler plantejar.
Les instal·lacions visitades van ser una subestació de 220000/25000 V blindada en SF6 d’última generació i diversos centres de transformació 25000/400 V.
Agraïm a ENDESA la seva col·laboració amb l’Institut Llobregat.

Sistemes Electrotècnics i Automatitzats Continguts

CICLE FORMATIU  GRAU SUPERIOR DE SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS  Primer curs
Mòduls Hores
MP1. Tècniques i processos en instal·lacions elèctriques 132
MP3. Configuració d’instal·lacions elèctriques 231
MP5 Documentació tècnica en instal·lacions 99
MP7 Gestió del muntatge i del manteniment d’instal·lacions elèctriques 99
MP8 Processos en instal·lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions 66
M9 Sistemes i circuits elèctrics 132
M10 Formació i orientació laboral (solament UF2) 33

 

 

CICLE FORMATIU  GRAU SUPERIOR DE SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS  Segon curs
Mòduls Hores
MP2 Tècniques i processos en instal·lacions domòtiques i automàtiques 132
MP4 Configuració d’instal·lacions domòtiques i automàtiques 132
MP6 Desenvolupament de xarxes elèctriques i centres de transformació 132
MP10 Formació i orientació laboral (UF1) 49
MP11 Empresa i iniciativa emprenedora 50
MP12 Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats 33
MP13 Formació en centres de treball 350
MP 14 MODUL DUAL 330

Tríptic informatiu

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses

 

 

 

 

 

 

 

Sistemes Electrotècnics i Automatitzats Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar projectes, gestionar i supervisar el muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques en l’àmbit del reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT). També consisteix a supervisar el manteniment d’instal·lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions, a partir de la documentació tècnica, especificacions, normativa i procediments establerts, assegurant el funcionament, la qualitat, la seguretat, i la conservació del medi ambient.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650  lectives en un centre educatiu i 350 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Instal·lacions electrotècniques (LOGSE).

Tríptic informatiu

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses

Instal•lacions elèctriques i automàtiques FCT

La Formació en Centres de Treball (FCT) es realitza en una empresa o entitat col·laboradora, i es formalitza amb un conveni de pràctiques amb l’alumne/a, entitat i institut. Amb l’FCT s’han d’assolir dos objectius bàsics:

 • Completar l’adquisició de les competències professionals assolides en el cicle formatiu (Qualificació professional).
 • Facilitar la incorporació de l’alumne/a al món laboral (Inserció professional).

El currículum dels ensenyaments de formació professional específica inclourà una fase de formació pràctica en els centres de treball (317 h), de la qual podran quedar, totalment o parcialment, exempts els qui hagin acreditat l’experiència professional, d’acord amb el que estableix la LOE.

Tríptic informatiu 

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses

Instal•lacions elèctriques i automàtiques Normativa

 • Reial Decret RD 177/2008, de 8 de febrer, pel qual s’estableix el títol de tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques i se’n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 53, de 1.3.2008).
 • Decret 125/2012, de 9 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’instal·lacions elèctriques i automàtiques (DOGC núm. 6234, de 17.10.2012).

Tríptic informatiu 

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses

Instal•lacions elèctriques i automàtiques Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

 • Al batxillerat
 • A un cicle de grau superior
 • Al món laboral, com a:
  • Electricista industrial i d’instal·lacions elèctriques d’edificis
  • Instal·lador o instal·ladora de línies elèctriques, equips electrònics en edificis, antenes i equips telefònics
  • Electricista de construcció
  • Electricista de manteniment
  • Instal·lador o instal·ladora i mantenidor o mantenidora de sistemes domòtics
  • Muntador o muntadora d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica
  • Instal·lador de telecomunicacions en edificis i habitatges

Amb aquest títol s’obté la competència per ser instal·lador autoritzat en Baixa Tensió i la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d’infraestructures comunes de telecomunicacions.

Tríptic informatiu 

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses

Instal•lacions elèctriques i automàtiques Requisits d’accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir el títol de formació professional bàsica,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys,

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova
d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 19 anys o complir-los durant l’any en què es fa la prova.

Tríptic informatiu 

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses

1 2