INICI DE CURS 2019 – 2020

Benvinguts/des al nou curs!

Ja tenim aquí el nou curs. Consulta tota la informació referent a l’inici de curs 2019-2020.

CALENDARI

12 de setembre de 2019: inici de les classes als cicles formatius de grau mitjà de formació professional i en la resta dels ensenyaments de règim especial.

18 de setembre de 2019: inici de les classes als cicles formatius de grau superior de formació professional.

PRESENTACIÓ ALUMNAT I COMENÇAMENT DE CLASSES:

DATA HORA GRUPS
12/9 9 h 1r GME i GMM (grup  matí)
12/9 10 h 2n GME i GMM (grup matí)
12/9 16:30h 1r GME  (grup tarda)
12/9 17:30h 2n GME (grup tarda)
12/9 9 h 1r FPB
12/9 10 h 2n FPB
12/9 9 h PFI
12/9 9 h IFE (1r)
12/9 10 h IFE (2n, 3r i 4t curs)
18/9 16:30h 1r Grau Superior de tots els Cicles
18/9 17:30h 2n Grau Superior de tots els Cicles

Aula L’H 22 de maig. FP. Nous cicles als instituts Provençana i LLobregat

En data 22 de maig, al programa de televisió de l’Hospitalet Aula l’LH, el director del nostre institut Miquel Casa conversa juntament amb el director de l’institut Provençana Francisco Barraguer sobre els nous cicles que s’impartiran a l’Hospitalet el proper curs 2019-2020.

 

A l’institut Llobregat començarem amb el nou cicle de grau superior de Mecatrònica Industrial.

També parlen sobre els reptes de futur de la Formació Professional:

 

 

 

Por qué deberías pensar en la FP (y no solo en la universidad) si todavía no tienes claro qué estudiar

Consulta aquest interessant article:
La formación profesional ofrece una alternativa técnica y con una alta empleabilidad, a pesar de que los jóvenes aún la ven como un itinerario de menor importancia

http://Por qué deberías pensar en la FP (y no solo en la universidad) si todavía no tienes claro qué estudiar – https://elpais.com/economia/2019/04/29/actualidad/1556547459_612950.html

Mecatrònica Industrial Continguts

CURRÍCULUM TÈCNIC SUPERIOR EN MECATRÒNICA INDUSTRIAL
Mòduls Professionals Unitats formatives Hores UF
MP1 Sistemes mecànics Muntatge i ajustatge d’elements mecànics 40
Manteniment correctiu 50
Manteniment preventiu 42
MP2 Sistemes hidràulics i pneumàtics. Sistemes pneumàtics. 54
Sistemes hidràulics 25
Manteniment dels sistemes pneumàtics i hidràulics. 20
MP3 Sistemes elèctrics i electrònics Electricitat Industrial 50
Configuració i muntatge de sistemes elèctrics i electrònics. 75
Diagnosis d’avaries i mant. en sistemes elèctrics i electrònics 40
MP4 Elements de màquines. Materials i Tractaments 44
Cinemàtica de sistemes mecànics 33
Disseny de màquines 55
MP5 Processos de fabricació. Determinació de Processos de Fabricació 20
Mecanització 58
Soldadura 54
MP6 Representació gràfica de sistemes mecatrònics Representació gràfica 33
Disseny assistit per ordinador (CAD) 99
MP7 Configuració de sistemes mecatrònics. Documentació de projectes mecatrònics 33
Desenvolupament de sistemes mecatrònics 66
MP8 Processos i gestió de manteniment i qualitat. Gestió del manteniment. 55
Gestió de la qualitat 44
MP9 Integració de sistemes. Regulació i control de sistemes 22
Programació de PLC 55
Comunicacions Industrials 33
Manipuladors i robots 33
Posada en marxa i manteniment de sistemes mecatrònics 22
MP10 Simulació de sistemes mecatrònics. Simulació de cèl·lules robotitzades i prototips mecatrònics 33
Simulació d’estacions automatitzades 33
MP11 FOL UF 1 Incorporació al treball 66
UF 2 Prevenció de riscos laborals 33
MP12 EiE UF1 EIE 66
MP13 Projecte de mecatrònica industrial UF1 Projecte de mecatrònica industrial 99

Tríptic informatiu 

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses

Mecatrònica industrial Descripció

Tècnic o tècnica superior en automatització i robòtica industrial (Codi: CFPS IMC0)

 • La competència general d’aquest títol consisteix a configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials, així com planificar, supervisar i/o executar el seu muntatge i manteniment, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.
  Distribució de mòduls professionals i unitats formatives del cicle formatiu.
 • La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Tríptic informatiu 

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses

Mecatrònica industrial FCT

La Formació en Centres de Treball (FCT) es realitza en una empresa o entitat col·laboradora, i es formalitza amb un conveni de pràctiques amb l’alumne/a, entitat i institut. Amb l’FCT s’han d’assolir dos objectius bàsics:

 • Completar l’adquisició de les competències professionals assolides en el cicle formatiu (Qualificació professional).
 • Facilitar la incorporació de l’alumne/a al món laboral (Inserció professional).

El currículum dels ensenyaments de formació professional específica inclourà una fase de formació pràctica en els centres de treball (350 h), de la qual podran quedar, totalment o parcialment, exempts els qui hagin acreditat l’experiència professional, d’acord amb el que estableix la LOE.

 

Tots els cicles formatius de grau superior s’ofereixen en FP DUAL.

Mecatrònica industrial Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir:

 • A qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • Al món laboral, com a:
 • Tècnic/a en planificació i programació de processos de manteniment d’Instal·lacions de maquinària i equips industrials.
 • Cap d’equip en muntatge d’instal·lacions de maquinària i equips industrials
 • Cap d’equip en manteniment d’instal·lacions de maquinària i equips
 • Supervisor/a de processos mecatrònics industrials

Tríptic informatiu 

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses

Mecatrònica industrial Requisits d’accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional,
 • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • haver superat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova
d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 19 anys o complir-los durant l’any en què es fa la prova.

Tríptic informatiu 

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses

1 2 3 4