SORTIDA PEDAGÒGICA DE CENTRE: esbarjo i convivència

Com ja sabeu, dintre del nostre projecte educatiu, es contempla, com a complement del treball al institut, la conveniència i la realització de sortides pedagògiques amb diferents finalitats.

El passat dimecres 17 d’octubre, es va realitzar la 1ª sortida pedagògica de centre del curs 2018/19.

Les sortides escolars poden tenir l’objectiu de realitzar un treball específic en relació al temari d’algun Mòdul formatiu del curs o, de visitar algun indret d’interès o, de poder gaudir d’un esdeveniment rellevant o poden ser d’esbarjo i convivència.

Aquesta sortida d’esbarjo i convivència, es va realitzar caminant per rutes forestals i camins rurals de la muntanya del Tibidabo, segons l’edat, la dificultat del recorregut i el grup dels alumnes.

Tots els grups van anar acompanyats del seu tutor o grup de professors corresponent, per garantir la seguretat  i l’aspecte pedagògic.

La quantitat d’experiències i bons moments que ofereixen les sortides, fan imprescindible la participació de tot l’alumnat.

La falta de personal obliga a dir ‘no’

Us enllacem una notícia del diari “El Punt avui” de Laia Bruguera del passat 29 de juliol on ens parla entre d’altres el Sr. Miquel Camps, vicepresident de PIMEC:

“S’ha de parlar de l’ocupabilitat de les formacions, si els joves sabessin que la inserció laboral dels que estudien algun grau tècnic d’FP relacionat amb la indústria és del 100% potser hi hauria més nois cursant aquests estudis”

Podeu llegir la notícia sencera en el següent enllaç:

La falta de personal obliga a dir ‘no’

Participació Catskills 2018

El nostre alumne Jan Romero Santacana de primer de grau superior de Sistemes Eletrotècnics i automatitzats amb el seu tutor Daniel Martínez van participar el dimecres 27 de juny de 2018 al Campionat de Catalunya d’FP en l’especialitat d’Instal·lacions elèctriques, el qual es va celebrar a l’Institut Giola de LLinars del Vallès.

Entre els objectius d’aquest concurs està:

 • Promoure l’alta qualitat dels estudis de formació professional que es duen a terme a diferents centres educatius del territori.
 • Impulsar, promoure i prestigiar la formació professional.
 • Crear xarxes de col·laboració, entre els centres, el professorat participant i les empreses del sector.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

 

 

 

 

Sortida Subestació Transformadora

El passat 27 d’abril i dins el marc de les Jornades del Món de Treball, la companyia ENDESA va convidar a visitar diverses instal·lacions de la seva Xarxa de distribució d’alta tensió als alumnes de 2on de grau mig i 2on de grau superior elèctrics.
Aquesta activitat formativa és molt enriquidora pels alumnes que cursen els mòduls de distribució elèctrica i centres de transformació, ja que és una oportunitat única d’entrar en contacte directe amb les instal·lacions estudiades a classe.
Els alumnes van ser acollits per tècnics de la empresa, que es van encarregar de fer una visita guiada complementada amb les explicacions i aclariments que els alumnes van voler plantejar.
Les instal·lacions visitades van ser una subestació de 220000/25000 V blindada en SF6 d’última generació i diversos centres de transformació 25000/400 V.
Agraïm a ENDESA la seva col·laboració amb l’Institut Llobregat.

Automatització i robòtica industrial FCT

La Formació en Centres de Treball (FCT) es realitza en una empresa o entitat col·laboradora, i es formalitza amb un conveni de pràctiques amb l’alumne/a, entitat i institut. Amb l’FCT s’han d’assolir dos objectius bàsics:

 • Completar l’adquisició de les competències professionals assolides en el cicle formatiu (Qualificació professional).
 • Facilitar la incorporació de l’alumne/a al món laboral (Inserció professional).

El currículum dels ensenyaments de formació professional específica inclourà una fase de formació pràctica en els centres de treball (350 h), de la qual podran quedar, totalment o parcialment, exempts els qui hagin acreditat l’experiència professional, d’acord amb el que estableix la LOE.

Automatització i robòtica industrial Normativa

 • Reial Decret RD 1581/2011, de 4 de novembre, pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial i es fixen els seus ensenyaments mínims.
 • DECRET 220/2015, de 6 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’automatització i robòtica industrial

Tríptic informatiu

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses

Automatització i robòtica industrial Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir:

 • A qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • Al món laboral, com a:
 • Cap d’equip de supervisió de muntatge i de manteniment de sistemes d’automatització industrial
 • Verificador o verificadora d’aparells, quadres i equips elèctrics
 • Cap d’equip en un taller electromecànic
 • Tècnic o tècnica en organització de manteniment de sistemes d’automatització industrial
 • Tècnic o tècnica de posada en marxa de sistemes d’automatització industrial
 • Projectista de sistemes de control de sistemes d’automatització industrial
 • Projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d’automatització industrial
 • Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d’automatització industrial
 • Programador i controlador o programadora i controladora de robots industrials
 • Tècnic o tècnica en disseny de sistemes de control elèctric
 • Dissenyador o dissenyadora de circuits i sistemes integrats en automatització industrial

Tríptic informatiu

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses

Automatització i robòtica industrial Requisits d’accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional,
 • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • haver superat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova
d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 19 anys o complir-los durant l’any en què es fa la prova.

Tríptic informatiu

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses

Automatització i robòtica industrial Continguts

Curs 1r
Mòdul professional Hores Unitats formatives Hores
MP1 Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics 132 UF1: Automatització elèctrica cablada 66
UF2: Automatització pneumàtica i electropneumàtica 33
UF3: Automatització hidràulica i electrohidràulica 33
MP2 Sistemes seqüencials programables 132 UF1: Instal·lació i muntatge de PLCs. 22
UF2: Programació de PLCs 55
UF3: Disseny de sistemes combinacionals i seqüencials 55
MP3 Sistemes de mesura i regulació. 132 UF1 Sensors, sistemes de condicionament i mesura i dispositius d’accionament 33
UF2 Sistemes de regulació automàtica 66
UF3 Sistemes de mesura virtual i adquisició de dades 33
MP4 Sistemes de potència 132 UF1. Configuració d’instal·lacions elèctriques 44
UF2. Màquines elèctriques 55
UF3. Electrònica de potència 33
MP5 Documentació tècnica en automatització i robòtica industrial 66 UF1. Documentació gràfica en projectes d’automatització i robòtica industrial 36
UF2. Documentació escrita en projectes d’automatització i robòtica industrial 12
UF3. Pressupostos en projectes d’automatització i robòtica industrial 18
MP10 Informàtica industrial 99 UF1: Equips, xarxes locals i entorn Web 33
UF2: Programació d’equips i sistemes industrials 66
MP11 Formació i orientació laboral 82 UF1. Incorporació al treball 49
UF 2: Prevenció de riscos laborals 33
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora 50 UF1. Empresa i iniciativa emprenedora 50
Hores lectives totals 825
Hores lectives setmanals 25,0
Curs 2n
Mòdul professional Hores Unitats formatives Hores
MP6 Sistemes programables avançats 66 UF1: Sistemes avançats de control industrial 44
UF2: Sensors avançats 22
MP7 Robòtica industrial 99 UF1: Configuració de robots industrials 22
UF2: Programació de robots industrials 38
UF3: Manteniment de robots industrials 17
UF4: Servo accionaments 22
MP8 Comunicacions industrials 165 UF1 Estructures i protocols de comunicacions industrials 33
UF2 Sistemes de control i supervisió de processos 33
UF3 Xarxes industrials 66
UF4 Sistemes d’accés remot a processos industrials 33
MP9 Integració de sistemes d’automatització industrial. 132 UF1 Integració de sistemes d’automatització industrial 22
UF2 Muntatge, programació i ajust dels sistemes 66
UF3 Posada en marxa dels sistemes d’automatització 22
UF4 Planificació i gestió del manteniment dels sistemes d’automatització 22
MP13 Projecte d’automatització i robòtica industrial 33 UF1. Projecte de sistemes d’automatització i robòtica industrial 33
Hores lectives totals 495
Hores lectives setmanals 15,0

Tríptic informatiu

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses

 

 

 

 

1 2