Programació de la Producció en Fabricació Mecànica Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per planificar,programar i controlar la fabricació per mecanització i el muntatge de béns d’equipament de manera que es garanteixi la qualitat de la gestió del procés i dels productes, així com la supervisió dels sistemes de prevenció i riscos laborals i de protecció ambiental.

La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Producció per mecanització (LOGSE).

Tríptic informatiu

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses

Mecanització FCT

La Formació en Centres de Treball (FCT) es realitza en una empresa o entitat col·laboradora, i es formalitza amb un conveni de pràctiques amb l’alumne/a, entitat i institut. Amb l’FCT s’han d’assolir dos objectius bàsics:

 • Completar l’adquisició de les competències professionals assolides en el cicle formatiu (Qualificació professional).
 • Facilitar la incorporació de l’alumne/a al món laboral (Inserció professional).

El currículum dels ensenyaments de formació professional específica inclourà una fase de formació pràctica en els centres de treball (383 h), de la qual podran quedar, totalment o parcialment, exempts els qui hagin acreditat l’experiència professional, d’acord amb el que estableix la LOE.

Tríptic informatiu

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses

Mecanització Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

 • Al batxillerat
 • A un cicle de grau superior
 • Al món laboral, com a:
  • operari ajustador o operària ajustadora de màquines eina;
  • polidor o polidora de metalls i afilador o afiladora d’eines;
  • operador o operadora de màquines per treballar metalls,
   de màquines eina o de robots industrials, i
  • torner o tornera, fresador o fresadora i mandrinador o
   mandrinadora.

Tríptic informatiu

Tríptic informatiu

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses

Mecanització Requisits d’accès

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir el títol de formació professional bàsica,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys,

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova
d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 19 anys o complir-los durant l’any en què es fa la prova.

Tríptic informatiu

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses

Mecanització Continguts

 • Primer curs:

M1 Processos de mecanització 132 h.

M4 Fabricació per arrencament de ferritja. 330 h.

M5 Sistemes automatitzats. 132 h.

M6 Interpretació i representació gràfica. 132 h.

M8 Formació i orientació laboral. 99 h.

  

 • Segon curs:

M2 Mecanització per control numèric 66h.

M3 Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat, i processos especials. 99 h.

M7 Metrologia i assajos. 99 h.

M9 Empresa i iniciativa emprenedora. 66 h.

M10 Anglès Tècnic. 66 h.

M11 Síntesi. 66 h.

M12: Formació en centres de treball (FCT). (383 hores)

Tríptic informatiu

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses

Mecanització Descripció

Tècnic o tècnica en mecanització (Codi: CFPM FM20)

Aquests estudis postobligatoris capaciten per determinar processos de mecanització a partir de la informació tècnica, preparar màquines i sistemes, programar màquines eines de control numèric, robots i manipuladors, verificar productes mecanitzats, fer el manteniment de primer nivell en màquines i equips de mecanització i aplicar procediments de qualitat, prevenció de riscos laborals i mediambientals.

Tenen una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.617 lectives en un centre educatiu i 383 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Mecanització (LOGSE).

Tríptic informatiu

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses

“XV Jornades de formació i món del Treball”

L’Institut  Llobregat,  durant la setmana del 24 al 28 d’abril de 2017, celebrarà  les “XV Jornades de formació i món del Treball”: una cita anual a la que es donen a conèixer diferents aspectes tècnics per part d’empreses relacionats amb el mon del treball i la formació,  amb l’organització d’un seguit de xerrades, tallers i activitats al voltant d’un eix temàtic que enguany hem resumit amb el títol “ La formació són els fonaments del món del treball”

Entre els actes que s’organitzen hi ha:

 • La visita del camió de Televes en el que es poden veure els diferents sistemes de ICT comprovant els seu funcionament
 • Una xerrada d’un ex alumne que ens dona la visió del pas de GM fins a la universitat
 • Una xerrada sobre la tecnologia led
 • Presentació del programa Tempo
 • Xerrades tant del àmbit de la  generació , subministrament i distribució elèctrica.

Aquestes xerrades són obertes a tothom que estigui interessat sol·licitant-lo amb anterioritat  al centre.

1 2