Augmenta la demanda als cicles industrials d’FP

Segons el portal unportal:

“La major part dels cicles de l’àmbit industrial, per exemple, ofereixen cada any més places de les que es demanen, cosa que ha comportat que en els últims anys hi hagi hagut un elevat nombre de vacants en aquests estudis. En els dos últims anys, però, s’ha començat a observar un canvi de tendència, com ho acrediten els resultats de la preinscripció del curs vinent, del qual ja es disposa de dades provisionals.”

“D’acord amb aquestes dades, famílies com Electricitat i electrònica, Energia i aigua, Fabricació mecànica i Instal·lació i manteniment han experimentat un augment del nombre de sol·licituds.”

Llegir més

Pla de reobertura de l’Institut

Pla de obertura de l’Institut Llobregat a partir del 8 de juny de 2020

Document Reobertura Institut Llobregat

al document del pla de reobertura no està lincat els documents de les declaracions responsables d’alumnes i famílies.

Elecció a direcció

Publicació puntuació definitiva
En contra d’aquesta acta de resolució de reclamacions, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la seva publicació, davant la directora dels Serveis Territorials de Barcelona Comarques (articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre).

Enllaç

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/barcelona-comarques/personal-docent/concurs-seleccio-direccions/index.html

Inscripció PFI

Dates de preinscripció, presentació de sol·licituds telemàtiques:

Preinscripció

 • Oferta inicial de places escolars: 20 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds: del 25 de maig al 5 de juny de 2020
 • Entrevistes d’orientació i valoració de l’adequació del programa a la situació del sol·licitant: del 25 de maig al 12 de juny de 2020, segons la convocatòria individual feta pel centre
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 17 de juny de 2020 llistat_provisional_de_sol.licituds
 • Sorteig del número de desempat: 19 de juny de 2020, a les 11 hores
 • Presentació de reclamacions: del 18 al 25 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 29 de juny de 2020 llistat_definitiu_de_sol.licituds (11)
 • Oferta final de places escolars: 17 de juliol de 2020
 • Llista d’alumnes admesos: 17 de juliol de 2020

Oferta de places

Places ordinàries 16 + Places amb NEE  1

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: de l’1 al 10 de setembre de 2020

Sol·licitud de preinscripció i documentació identificativa

S’aconsella la presentació de la sol·licitud de preinscripció i la documentació acreditativa mitjançant un correu electrònic (a8019371@xtec.cat) a la bústia oficial del centre demanat en primera opció, adjuntant-hi el model de sol·licitud disponible al web del Departament degudament emplenat (en format PDF) i la documentació oportuna, escanejada o fotografiada per les dues cares.

La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament d’aquest correu electrònic, que ha de contenir la sol·licitud i la documentació acreditativa adjunta. El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació per correu electrònic, els centres organitzaran la presentació de sol·licituds amb atenció presencial, assignant una cita prèvia per a l’accés al centres que es pot sol·licitar amb l’eina disponible en el web del centre o bé trucant-hi

Juntament amb la sol·licitud, tots els sol·licitants han d’enviar per correu electrònic:

 • El DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Si el sol·licitant és menor d’edat també ha de presentar:

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si és estrangera, la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • De manera extraordinària i únicament a efectes de preinscripció, les dades d’identificació o de filiació de les persones estrangeres es poden acreditar amb la documentació alternativa que la persona pugui aportar. Tanmateix, la matrícula estarà condicionada a la presentació de la documentació identificativa establerta en els paràgrafs anteriors.

Per acreditar la condició de discapacitat, s’ha d’enviar el certificat del Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o, si no n’hi ha, un informe de l’EAP en el qual s’indiqui l’existència d’indicis raonables que l’alumne presenta discapacitat.

Documentació acreditativa dels criteris específics

Les sol·licituds de preinscripció s’ordenen segons els punts obtinguts en aplicar-hi els criteris de prioritat específics que es descriuen a continuació.

L’ordenació de les sol·licituds en situació d’empat es fa segons el número de desempat (obtingut per sorteig).

1. Proximitat del domicili 

La proximitat del domicili al lloc on es cursa el PFI es considera segons les àrees d’influència que determinen els Serveis Territorials del Departament d’Educació o el Consorci d’Educació de Barcelona:

– Quan el domicili es troba dins l’àrea d’influència 1 del centre: 30 punts.
– Quan el domicili es troba dins l’àrea d’influència 2 del centre, però no en la seva àrea d’influència 1: 15 punts.

Document acreditatiu: el DNI del sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

Només en el cas que el domicili habitual no coincideix amb el del DNI, el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, cal enviar el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Excepcionalment, per a aquest procediment de preinscripció i només en el cas que el domicili habitual no coincideixi amb el del document d’identificació personal o siguin persones estrangeres sense NIE, i a més sigui impossible obtenir el certificat o volant de convivència:

 • una declaració responsable conforme aquell és el domicili del nucli familiar, amb el compromís d’aportar la certificació de l’ajuntament quan es recuperin els tràmits, i
 • un dels documents següents: títol de propietat de l’immoble (en cas que sigui propi) o la inscripció del contracte de lloguer a l’INCASOL (en cas que sigui de lloguer), el domicili habitual de l’IRPF, el domicili associat a la Targeta Sanitària Individual o la domiciliació de diversos subministraments a nom del sol·licitant, en el domicili al·legat

2. Participació per primera vegada en un PFI o en d’altres equivalents

– Quan el sol·licitant no ha cursat un PQPI, ni un PFI, ni un cicle de formació professional: 20 punts.

Document acreditatiu: cap, perquè l’acreditació es fa marcant la casella corresponent de la sol·licitud de preinscripció.

3. Anys d’escolarització d’ESO

– Per cada curs: 5 punts.

Document acreditatiu: s’ha d’enviar per correu electrònic el certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.

4. Últim curs d’ESO

– Quart: 20 punts.
– Tercer: 10 punts.
– Segon: 5 punts.

Document acreditatiu: s’ha d’enviar per correu electrònic el certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.

5. Entrevista

Els alumnes fan una entrevista, que es durà a terme preferentment per telèfon o altres mitjans telemàtics, en què es valora l’adequació del programa a la seva situació, els seus interessos, motivació i aptituds així com la seva manca d’experiència laboral. Pel resultat de l’entrevista: 0 punts o 10, 20 o 30 punts.

 • En aquests moments, el centre continua tancat i no hi ha atenció telefònica. Només s’atenen consultes a través del correu electrònic. E-mail: a8019371@xtec.cat
 • La preinscripció es realitzarà totalment per via telemàtica, sense presència en el centre. Només en casos molt excepcionals, la Secretaria del centre valorarà la necessitat d’atendre personalment, sempre a través d’una cita prèvia.
 • Ningú serà atès personalment si no disposa de cita prèvia.
 • En aquells casos que sigui necessari entregar alguna documentació, es podrà fer mitjançant escanejat o fotografia del document, i enviar per correu electrònic.
 • Les possibles reclamacions a les llistes també es faran a través del correu electrònic.
 • NO es publicaran llistes en paper dins del centre. Les consultes sobre l’estat de la sol·licitud, l’admissió al cicle sol·licitat o la inclusió en la llista d’espera, es farà de forma telemàtica.

Quan s’obri el termini per a la presentació de sol·licituds disposareu en aquesta web, de l’enllaç a l’aplicació per fer la sol·licitud i un tutorial per ajudar-vos a omplir-la. (estarà disponible el primer dia del termini a la tarda, és impossible tenir-ho amb més antelació).

Més informació sobre la preinscripció (PFI): enllaç.

CFGS On hi ha més ocupació?

8 dels 10 Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) amb una taxa d’ocupació més elevada (d’entre el 80 i el 100%) entre els titulats que s’acaben de graduar pertanyen a famílies professionals de l’àmbit industrial: Instal·lació i manteniment, Electricitat i electrònica, Fabricació mecànica, Transport i manteniment de vehicles i Energia i aigua…

Llegir article sencer

Trobada d’amics, família i empreses

Amb l’objectiu d’augmentar la visibilitat de les activitats d’ensenyament/aprenentatge que els nostres alumnes realitzen. I de donar a conèixer a l’entorn de l’alumnat, format pels amics, famílies i empreses, les competències que adquireixen a l’Institut.

S’organitza la I Trobada d’amics, famílies i empreses

Activitats previstes:

Tindrà lloc el proper dimecres 19 de febrer de 2020

La temporització serà la següent:

De 17:45 a 18 hores: Alumnes reben als visitants        

De 18  a 19 hores: Visita aules i tallers

De 19 a 19:30 hores: Parlaments

Agraïment de l’assistència i explicació de la motivació de la trobada. Presentació de la resta d’assistents

Parlament dels diferents sectors:            Representant d’empreses

                                                                                                     Alumnes

                                                                                                     Familiars

                                                                           Representant de l’Ajuntament

                                                                          Representant del Departament d’Educació

 

Lliurament premis concurs “conjunt peces CAD”

De 19:30 a 20 hores: degustació de un refrigeri. 

20 hores: Cloenda

Comiat i lliurament d’un obsequi als assistents.

Desitgem comptar amb la vostra presència.

ACREDITA’T 2020

Avaluació i acreditació de competències professionals: Instal·lacions elèctriques i automàtiques / Mecanització

RESOLUCIÓ PRE/164/2020, de 21 de gener, per la qual s’obre convocatòria del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació per a l’any 2020 en centres que depenen del Departament d’Educació

Per participar-hi cal emplenar telemàticament la sol·licitud de preinscripció i presentar en els instituts la documentació justificativa dels requisits de participació. Aquesta documentació s’ha de presentar preferiblement de forma presencial al centre escollit en primera opció o, en tot cas, al registre dels serveis territorials d’Educació que corresponguin segons el centre escollit en primera opció, indicat a l’apartat Instituts i nombre de places.

Instal·lacions elèctriques automàtiques (places inicials: 30)

Mecanització (places inicials: 20)

L’Hospitalet de Llobregat

Institut Llobregat
Carrer d’Enric Prat de la Riba, 11,
08901 L’Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 933 371 805

1 2 3 8