Automatització i robòtica industrial Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir:

 • A qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • Al món laboral, com a:
 • Cap d’equip de supervisió de muntatge i de manteniment de sistemes d’automatització industrial
 • Verificador o verificadora d’aparells, quadres i equips elèctrics
 • Cap d’equip en un taller electromecànic
 • Tècnic o tècnica en organització de manteniment de sistemes d’automatització industrial
 • Tècnic o tècnica de posada en marxa de sistemes d’automatització industrial
 • Projectista de sistemes de control de sistemes d’automatització industrial
 • Projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d’automatització industrial
 • Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d’automatització industrial
 • Programador i controlador o programadora i controladora de robots industrials
 • Tècnic o tècnica en disseny de sistemes de control elèctric
 • Dissenyador o dissenyadora de circuits i sistemes integrats en automatització industrial

Tríptic informatiu

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses