Automatització i robòtica industrial Normativa

  • Reial Decret RD 1581/2011, de 4 de novembre, pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial i es fixen els seus ensenyaments mínims.
  • DECRET 220/2015, de 6 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’automatització i robòtica industrial

Tríptic informatiu

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses