Instal•lacions elèctriques i automàtiques Requisits d’accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
  • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
  • haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
  • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
  • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
  • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
  • tenir el títol de formació professional bàsica,
  • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior,
  • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys,

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova
d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 19 anys o complir-los durant l’any en què es fa la prova.

Tríptic informatiu 

Descripció

Continguts

Horari

Requisits d’accés

Continuïtat

Normativa

Pràctiques en empreses