Elecció a direcció

Publicació puntuació definitiva
En contra d’aquesta acta de resolució de reclamacions, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la seva publicació, davant la directora dels Serveis Territorials de Barcelona Comarques (articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre).

Enllaç

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/barcelona-comarques/personal-docent/concurs-seleccio-direccions/index.html