Preinscripció i matriculació FPB

 

Què és la preinscripció?

És l’acte de sol·licitud i assignació d’una plaça a un institut finançat amb fons públics. Això no vol dir que ja tinguem la plaça, posteriorment s’ha de fer la matriculació.

Calendari de preinscripció i matricula

Programes de Formació i Inserció

Pendent de publicació

Calendari de preinscripció curs 2020-2021
   
Presentació de sol·licituds 15 de al 25 de juny de 2020
Llistats amb el bàrem 30 de juny
Reclamacions 1al 3 de juliol
Publicació llistes admesos 6 de juliol
Període de matriculació 7 al 14 de juliol de 2020

Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic.

S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud emplenada i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, detallada a continuació, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat. Tota aquesta documentació s’haurà de lliurar al correu electrònic de l’Institut: a8019371@xtec.cat

Documentació per a la inscripció

  • Full inscripció.
  • Original del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original del DNI de l’alumne o alumna.
  • Original del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original del consell orientador rebut amb recomanació d’incorporació a un cicle de formació professional bàsica, així com l’altra documentació acreditativa dels cursos d’ESO superats o cursats, i de les qualificacions obtingudes. (signat i segellat per l’Institut on esta estudiant l’ESO). L’alumnat que en el moment en què finalitza el termini de reclamació de l’ordenació provisional no hagi presentat el consell orientador corresponent no obtindrà plaça assignada.