Articles tècnics

article elèctric 2

Aquest Reial Decret entra en vigor l’1 de juliol del 2015 Les modificacions produïdes al REBT aprovat pel Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost són
les següents:

  • (ITC) BT-02 Normes de referència en el reglament electrotècnic de baixa tensió: s’afegeixen diverses normes UNE
  • (ITC) BT-04 Documentació i posada en servei de les instal·lacions: es modifica l’apartat 3 instal·lacions que requereixen projecte.
  •  (ITC) BT-05 Verificacions i inspeccions: es modifica l’apartat 4.1 Inspeccions inicials on s’afegeix l’apartat h) Instal·lacions de les estacions de recàrrega per al vehicle elèctric, que requereixin l’elaboració de projecte per a la seva execució.
  •  (ITC) BT-10 Previsió de càrregues per a subministraments en baixa tensió: Al punt 1 s’afegeix: Aparcaments o estacionaments dotats d’infraestructura per a la recàrrega dels vehicles elèctrics. Es modifica l’apartat 2.1.2: Electrificació elevada. És la corresponent a habitatges amb una previsió d’utilització d’aparells electrodomèstics superior a l’electrificació bàsica o amb previsió d’utilització de sistemes de calefacció elèctrica o de condicionament d’aire o amb superfícies útils de l’habitatge superiors a 160 m2, o amb una instal·lació per la recàrrega del vehicle elèctric en habitatges unifamiliars, o amb qualsevol combinació dels casos anteriors.» S’afegeix un nou apartat 5: Càrrega corresponent a les zones d’estacionament amb infraestructura per a la recàrrega dels vehicles elèctrics en habitatges de nova construcció. L’apartat 5 passa a ser el 6 però modificat: Previsió de càrregues. La previsió dels consums i càrregues es farà d’acord amb el que disposa la present instrucció. La càrrega total prevista en els capítols 2, 3, 4 i 5 serà la que cal considerar en el càlcul dels conductors de les escomeses i en el càlcul de les instal·lacions d’enllaç.» Es renumerará l’apartat 6, «Subministraments monofàsics», que passarà a ser apartat 7.
  •  (ITC) BT-16 Instal·lacions d’enllaç. Comptadors: ubicació i sistemes d’instal·lació: es modifiquen els apartats 1 i 3.
  •  (ITC) BT-25 Instal·lacions interiors en habitatges. Nombre de circuits i característiques: es modifica el punt 2.3.2. Electrificació elevada, afegeix el circuit C13 Circuit addicional per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, quan estigui prevista una o més places o espais per a l’estacionament de vehicles elèctrics, la Taula 1. Característiques elèctriques dels circuits i la Taula 2 de l’epígraf 4 de punts d’utilització.
  • NOVA (ITC) BT-52 INSTAL·LACIONS AMB FINALITATS ESPECIALS. INFRAESTRUCTURA PER A LA RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS

 

No entrarà en vigor fins al 31/6/2015 i les instal·lacions ja existents tindran 3 anys per adaptar-se.

 

En el nous edificis (posteriors al 31/12/2014), serà necessària projectar una preinstal·lació “mitjançant, tubs, canals, safates, etc.” per a futures places amb vehicle elèctric.

 

En nous aparcaments públics, d’empresa, cooperatives, oficines… serà necessària la instal·lació d’un punt de recarrega cada 40 places de pàrquing.

ENLLAÇ AL BOE.

article elèctric 1

Interessant artícle tècnic publicat pel diari el país  sobre estalvi energètic.(LLegir més)

article elèctric 0

Article del diari “CINCO DÍAS” sobre novetats en la domòtica. (Llegir més)