IFE INSCRIPCIÓ

ITINERARI FORMATIU ESPECÍFIC INSCRIPCIÓ

CURS 2020-2021

La sol·licitud de preinscripció s’ha de presentar junt amb la documentació acreditativa (dins el termini indicat) mitjançant un correu electrònic a l’adreça electrònica oficial del centre demanat en primer lloc: a8019371@xtec.cat

Només es pot presentar una sol·licitud per persona i s’hi poden fer constar fins a tres peticions, per ordre de preferència. La sol·licitud es presenta al centre de la primera petició. No s’admeten sol·licituds fora de termini.

Documentació que cal presentar en tots els casos:

– Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

– Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne, si en disposa.

– Dictamen d’escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives especials emès per l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) durant l’educació obligatòria, en què consti la condició d’alumne amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, o alumne amb trastorn de l’espectre autista (TEA).

Si la persona sol·licitant és menor d’edat també s’ha de presentar:

– Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

– Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

De manera extraordinària i a efectes de preinscripció, les dades d’identificació o de filiació de les persones estrangeres també es poden acreditar amb el document d’identitat o el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valora i deixa constància per escrit de la decisió adoptada.

Les persones que al·leguen proximitat del domicili al centre, si el domicili al·legat no coincideix amb el del DNI, la targeta de residència o són estrangers sense NIE, han d’acreditar-ho amb un certificat o volant municipal de convivència de l’alumne.

Les persones que al·leguen que han estat matriculades en un centre ordinari o en un centre d’educació especial a l’etapa obligatòria el curs acadèmic 2017-2018 han de presentar el certificat d’estudis o altra documentació que acrediti l’escolarització.

Les persones que participen per primera vegada en programes postobligatoris, han d’acreditar aquest criteri marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció.

Criteris de prioritat, barem que s’aplica i documentació acreditativa:

a) Proximitat del domicili al lloc de realització de l’itinerari (les puntuacions no són acumulables):

– Si el domicili està en el mateix municipi que el centre en què s’imparteix l’itinerari: 50 punts.

– Si el domicili està en la mateixa comarca que el centre en què s’imparteix l’itinerari: 30 punts.

– Si el domicili està ubicat en els mateixos serveis territorials que el centre en què s’imparteix l’itinerari: 15 punts.

Documentació acreditativa:

– Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de les persones estrangeres.

– Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne.

b) Situació d’escolarització en el curs acadèmic 2019-2020:

– Estar matriculat en un centre ordinari o en un centre d’educació especial a l’etapa obligatòria: 25 punts.

Documentació acreditativa: certificat d’estudis o altra documentació que acrediti l’escolarització.

c) Participació per primera vegada en programes post obligatoris

– No haver cursat i finalitzat programes de qualificació professional inicial (PQPI) ni programes de formació i inserció (PFI): 10 punts.

Documentació acreditativa: l’acreditació d’aquest criteri es realitza marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció.

Calendari Preinscripció i matrícula

  • Oferta inicial de places escolars: 23 de juny de 2020
  • Presentació de sol·licituds: del 29 de juny al 7 de juliol de 2020
  • Sorteig del número de desempat: 8 de juliol de 2020 (al centre)
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 10 de juliol de 2020
  • Llista baremada amb l’assignació definitiva: 17 de juliol de 2020
  • Matrícula: del 20  al 24 de juliol de 2020