Protecció de Dades

Reglament general de protecció de dades

El mes d’abril de 2016 es va aprovar el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016).

Aquesta nova regulació, que per primera vegada es fa a través d’un reglament europeu, comportarà canvis significatius en la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de les persones com de les obligacions de les persones i entitats que tracten dades de caràcter personal.

+info: http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/

 

L’Institut i el nou Reglament General de protecció de dades

Des de sempre hem estat compromesos amb la privacitat de les persones i les seves dades. Una part clau d’aquest compromís és que els nostres alumnes, professors i personal administratiu coneguin, en tot moment, l’ús de les dades personals que recopilem, com les utilitzem i amb qui les compartim. Creiem i apostem per una comunicació oberta i transparent que posa per davant les necessitats de tots els usuaris.

D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que pretén protegir la seguretat dels usuaris en l’espai Econòmic Europeu, informem que, tractarem les dades personals amb la finalitat de realitzar una gestió administrativa, comptable, pedagògica i d’informació eficient, derivada de la nostra relació amb l’activitat docent.