Assessorament i reconeixement

Posa en valor la teva experiència!

Tríptic informatiu

Carta de compromís

Sol·licitud assessorament

Buscador de centre i Ensenyament

SERVEI D’ASSESSORAMENT   

 logo_assessorament

Finalitat:

Servei que presta l’Institut Llobregat, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants.

El servei d’assessorament conclou amb l’elaboració i el lliurament a la persona usuària de l’informe d’assessorament personalitzat on ha de constar :

a)    les recomanacions de la persona assessora.
b)    L’itinerari formatiu i professional
c)    El dossier de la trajectòria professional

Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

OFERTA DEL NOSTRE INSTITUT

Les famílies professionals per a les quals s’ofereix el servei, i el nombre de places són:

Famíliaprofessional Places ofertades
Electricitat i electrònica. 10
Fabricaciómecànica 10

El servei d’assessorament és individual i en els centres depenents del Departament d’Ensenyament té un cost determinat pel preu públic de 60,00 €.

Inscripció:

 • a partir del 2 de setembre ( 1r període)
 • a partir del 17 de febrer (2on període)

Heu d’apuntar-vos en la secretaria de l’Institut

Recepció de les sol·licituds
La recepció de les sol·licituds s’haurà de fer presencialment a la secretaria  de l’Institut.

La publicació de les llistes
La publicació de les llistes ordenades de persones admeses al servei i de places de reserva, es realitzarà, com a molt tard, set dies hàbils (sense comptar dissabtes i dies festius del centre) després del termini de sol·licitud. (S’informarà mitjançant email)
Persones que estan en reserva
Si el nombre de sol·licituds del servei supera l’oferta de places del centre, s’informarà a les persones que estan en reserva que properament se’ls anirà admeten en el procés.

Criterisd’admissió
· L’ordre d’admissió, als centres del Departament, es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant

Fases del servei

Fase 1 : Informació i lliurament de la documentació

Fase 2 : Detecció de l’objectiu professional de la persona usuària

Fase 3 : Identificació de la formació i l’experiència laboral de la persona usuària en relació amb el cicle

Fase 4 : Relació de la formació susceptible de ser convalidada o de tenir exempció, en el cicle formatiu

Fase 5 : Estudi de l’experiència professional de què disposa la persona usuària i de la resta de la formació rebuda.

Fase 6 : Elaboració de l’itinerari formatiu i professional i de les recomanacions per aconseguir l’objectiu professional

Fase 7 : Lliurament de l’informe d’assessorament a la persona usuària

Documentació per a la inscripció al serveid’assessorament

 • Original i fotocòpia del DNI o document equivalent d’identificació.
 • Full de sol.licitud
 • Document justificatiu de bonificació o exempció del preu públic
 • Justificant de pagament del preu públic (la manca de pagament del preu del servei en el termini establert comporta l’exclusió del servei).
SERVEI DE RECONEIXEMENT D’APRENENTATGE     logo_reconeixement 

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials

El reconeixement acadèmic és un servei que l’Institut Llobregat presta de forma individual, a sol·licitud d’una persona usuària.

El reconeixement acadèmic permet a les persones adultes posar en valor aquells aprenentatges que han adquirit i obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.

Únicament es poden reconèixer els aprenentatges relacionats amb els crèdits o unitats formatives que derivin d’unitats de competència dels títols de formació professional inicial.

El reconeixement acadèmic conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.

Mòduls o unitats formatives que es poden reconèixer

El reconeixement acadèmic es realitzarà en relació amb els crèdits o unitats formatives dels cicles formatius de formació professional derivats d’unitats de competència. A tal efecte, NO es podran reconèixer :

per a títols LOE, les següents unitats formatives :

 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació i orientació laboral
 • Projecte
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball

Se certifica cada unitat formativa reconeguda. Si les unitats formatives reconegudes completen un mòdul professional, aquest també es certifica.

Preu del servei

El reconeixement acadèmic té un cost determinat per la Generalitat de Catalunya, que és de 18€/unitat formativa.

Requisits d’inscripcio

 • Majors d’edat
 • Una experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys a jornada complerta o el temps proporcional en cas de jornada reduïda, en el sector professional relacionat amb el cicle del qual volen reconèixer els aprenentatges.
 • Informe del servei d’assessorament o, persones procedents de convocatòries d’acreditació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o títol afí (Qualifica’t – Acredita’t).
 • No cursar les unitats formatives o crèdits, en règim presencial o a distància, en el mateix curs acadèmic, pels quals es sol·licita el reconeixement.