Automatització i Robòtica Industrial

Tríptic informatiu
Descripció

Tècnic o tècnica superior en automatització i robòtica industrial (Codi: CFPS EEB0)

Aquests estudis capaciten per desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d’instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i posada en marxa d’aquests sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.
La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Continguts
 1. Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics. (132h).
 2. Sistemes seqüencials programables. (132 h).
 3. Sistemes de mesura i regulació. (132 h).
 4. Sistemes de Potència. (132 h).
 5. Documentació Tècnica en automatització i robòtica industrial. (66 h).
 6. Sistemes Programables avançats. (99 h).
 7. Robòtica Industrial. (99 h).
 8. Comunicacions Industrials. (165 h).
 9. Integració de Sistemes d’Automatització Industrial. (165 h).
 10. Informàtica Industrial. (66 h).
 11. Formació i Orientació Laboral. (66 h)
 12. Empresa i Iniciativa Emprenedora. (66 h).
 13. Projecte d’Automatització i Robòtica Industrial. (297 h).
 14. Formació en centres de treball. (383 h).
Horari

L’Horari es desenvoluparà en horari de tarda de 15,30 h a 22 h.

Requisits d’accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional,
 • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • haver superat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova
d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 19 anys o complir-los durant l’any en què es fa la prova.

Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir:

A qualsevol estudi universitari oficial de grau
Al món laboral, com a:

 • Cap d’equip de supervisió de muntatge i de manteniment de sistemes d’automatització industrial
 • Verificador o verificadora d’aparells, quadres i equips elèctrics
 • Cap d’equip en un taller electromecànic
 • Tècnic o tècnica en organització de manteniment de sistemes d’automatització industrial
 • Tècnic o tècnica de posada en marxa de sistemes d’automatització industrial
 • Projectista de sistemes de control de sistemes d’automatització industrial
 • Projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d’automatització industrial
 • Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d’automatització industrial
 • Programador i controlador o programadora i controladora de robots industrials
 • Tècnic o tècnica en disseny de sistemes de control elèctric
 • Dissenyador o dissenyadora de circuits i sistemes integrats en automatització industrial
Normativa

Reial Decret RD 1581/2011, de 4 de novembre, pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial i es fixen els seus ensenyaments mínims.
DECRET 220/2015, de 6 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’automatització i robòtica industrial

Pràctiques en empreses

DADES DE CONTACTE

Carrer d'Enric Prat de la Riba, 11-17
08901, L'Hospitalet de Llobregat

Telf: 933371805

iesllobregat@xtec.cat

+ Info