Automatització i Robòtica Industrial

Tríptic informatiu
Descripció

Tècnic o tècnica superior en automatització i robòtica industrial (Codi: CFPS EEB0)

Aquests estudis capaciten per desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d’instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i posada en marxa d’aquests sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.
La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Continguts
Curs 1r
    
Mòdul professionalHoresUnitats formativesHores
MP1 Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics132UF1: Automatització elèctrica cablada66
UF2: Automatització pneumàtica i electropneumàtica33
UF3: Automatització hidràulica i electrohidràulica33
    
MP2 Sistemes seqüencials programables132UF1: Instal·lació i muntatge de PLCs.22
UF2: Programació de PLCs55
UF3: Disseny de sistemes combinacionals i seqüencials55
    
MP3 Sistemes de mesura i regulació.132UF1 Sensors, sistemes de condicionament i mesura i dispositius d’accionament33
UF2 Sistemes de regulació automàtica66
UF3 Sistemes de mesura virtual i adquisició de dades33
    
MP4 Sistemes de potència132UF1. Configuració d’instal·lacions elèctriques44
UF2. Màquines elèctriques55
UF3. Electrònica de potència33
    
MP5 Documentació tècnica en automatització i robòtica industrial66UF1. Documentació gràfica en projectes d’automatització i robòtica industrial36
UF2. Documentació escrita en projectes d’automatització i robòtica industrial12
UF3. Pressupostos en projectes d’automatització i robòtica industrial18
    
MP10 Informàtica industrial99UF1: Equips, xarxes locals i entorn Web33
UF2: Programació d’equips i sistemes industrials66
    
MP11 Formació i orientació laboral82UF1. Incorporació al treball49
UF 2: Prevenció de riscos laborals33
    
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora50UF1. Empresa i iniciativa emprenedora50
    
Hores lectives totals825  
Hores lectives setmanals25,0  
Curs 2n
    
Mòdul professionalHoresUnitats formativesHores
MP6 Sistemes programables avançats66UF1: Sistemes avançats de control industrial44
UF2: Sensors avançats22
    
MP7 Robòtica industrial99UF1: Configuració de robots industrials22
UF2: Programació de robots industrials38
UF3: Manteniment de robots industrials17
UF4: Servo accionaments22
    
MP8 Comunicacions industrials165UF1 Estructures i protocols de comunicacions industrials33
UF2 Sistemes de control i supervisió de processos33
UF3 Xarxes industrials66
UF4 Sistemes d’accés remot a processos industrials33
    
MP9 Integració de sistemes d’automatització industrial.132UF1 Integració de sistemes d’automatització industrial22
UF2 Muntatge, programació i ajust dels sistemes66
UF3 Posada en marxa dels sistemes d’automatització22
UF4 Planificació i gestió del manteniment dels sistemes d’automatització22
    
MP13 Projecte d’automatització i robòtica industrial33UF1. Projecte de sistemes d’automatització i robòtica industrial33
    
Hores lectives totals495  
Hores lectives setmanals15,0  
Horari

L’Horari es desenvoluparà en horari de tarda de 15,30 h a 22 h.

Requisits d’accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional,
 • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • haver superat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova
d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 19 anys o complir-los durant l’any en què es fa la prova.

Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir:

A qualsevol estudi universitari oficial de grau
Al món laboral, com a:

 • Cap d’equip de supervisió de muntatge i de manteniment de sistemes d’automatització industrial
 • Verificador o verificadora d’aparells, quadres i equips elèctrics
 • Cap d’equip en un taller electromecànic
 • Tècnic o tècnica en organització de manteniment de sistemes d’automatització industrial
 • Tècnic o tècnica de posada en marxa de sistemes d’automatització industrial
 • Projectista de sistemes de control de sistemes d’automatització industrial
 • Projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d’automatització industrial
 • Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d’automatització industrial
 • Programador i controlador o programadora i controladora de robots industrials
 • Tècnic o tècnica en disseny de sistemes de control elèctric
 • Dissenyador o dissenyadora de circuits i sistemes integrats en automatització industrial
Normativa

Reial Decret RD 1581/2011, de 4 de novembre, pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial i es fixen els seus ensenyaments mínims.
DECRET 220/2015, de 6 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’automatització i robòtica industrial

Pràctiques en empreses

DADES DE CONTACTE

Carrer d'Enric Prat de la Riba, 11-17
08901, L'Hospitalet de Llobregat

Telf: 933371805

iesllobregat@xtec.cat

+ Info