GB

Tríptic informatiu

Presentació Portes Obertes Curs 2024-2025

Grau Bàsic (Programa de Promoció Professional )

Els cicles de Grau Bàsic duren 2 anys acadèmics i es destinen a persones que no han finalitzat l’ESO i volen seguir els seus estudis cap a la formació professional. Formen part de l’oferta educativa pública, obligatòria i gratuïta, i aspiren a substituir els antics PQPI (Programes de Qualificació Professional Inicial).

Els cicles de Grau Bàsic garanteixen l’adquisició de les competències bàsiques de llengua castellana, llengua estrangera, ciències socials, llengua catalana, matemàtiques i ciències aplicades a l’aprenentatge en un camp professional. Es fomenta el treball en equip, la tutoria i l’orientació educativa i professional.

Per accedir-hi s’ha de tenir un mínim de 15 anys i no superar els 17, la recomanació de l’equip docent de l’ESO, i el consentiment dels tutors legals de l’alumne si aquest no està emancipat. Només excepcionalment s’hi podrà accedir havent cursat 2n d’ESO.

La superació d’un cicle de Grau Bàsic permet obtenir el títol de Tècnic professional bàsic, com també d’una qualificació de nivell 1 del catàleg nacional de qualificacions professionals. Amb el títol de tècnic professional bàsic es permet l’accés als cicles de grau mitjà i a l’obtenció del graduat d’ESO si es realitza la prova final d’avaluació de l’ESO.

Tècnic/a Professional bàsic/a en Fabricació i Muntatge

Quines competències professionals s’assoleixen en aquest cicle formatiu?

Les competències professionals d’aquest títol son les que es relacionen una continuació:

a) Preparar el lloc de treball, les eines, la maquinària auxiliar i els equips de mecanització i muntatge en taller i/o d’instal·lació i manteniment en obra.

b) Fer unions fixes i desmuntables en materials metàl·lics i no metàl·lics, seguint criteris de seguretat, funcionalitat i economia.

c) Fer el muntatge i l’ajust d’elements metàl·lics i no metàl·lics mitjançant eines portàtils, aconseguint els ajustos, l’enrasament o el lliscament de les parts mòbils.

d) Obrir regates i rases per a l’estesa de canonades d’evacuació i subministrament d’aigua, circuits de calefacció i climatització bàsica.

e) Acoblar canonades per a aplicacions d’evacuació i subministrament d’aigua i instal·lacions de calefacció.

f) Configurar i muntar petites instal·lacions de reg automàtic assegurant la cobertura de tota la superfície i l’estalvi d’aigua.

g) Muntar equips sanitaris connectats a la xarxa d’evacuació i a la de subministrament interior.

h) Muntar unitats interiors i exteriors d’equips de climatització bàsica.

i) Construir i acoblar conductes de ventilació en fibra o similar i fer operacions d’acabat i segellament de juntes.

j) Dur a terme el manteniment de màquines, equips, estris i instal·lacions, complint els procediments establerts en els manuals per al seu ús i la seva conservació.

Com funciona aquest nou cicle formatiu?

 • Les unitats formatives són avaluables i certificables.
 • La superació de totes les unitats formatives associades a un mòdul implica la superació i la certificació del mòdul professional
 • La superació de tots el mòduls professionals suposa l’obtenció de la titulació

Com es pot accedir a aquest ensenyament?

Complint algun dels requisits següents:

 • Tenir complerts 15 anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els 17 anys en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.
 • Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver estat proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un Grau Bàsic.

Quines són les sortides professionals?

Les ocupacions i els llocs de treball més rellevants són els següents:

 • Peons d’indústries manufactureres.
 • Auxiliars de processos automatitzats.
 • Lampista/a.
 • Muntador/a de equips de calefacció.
 • Mantenidor/a de equips de calefacció.
 • Muntador/a de equips de climatització.
 • Mantenidor/a de equips de climatització
 • Instal·lador / a de xarxes de Subministrament i Distribució d’Aigua.

A quins altres estudis dóna accés?

 • Electricitat i electrònica.
 • Informàtica i comunicacions.
 • Fabricació mecànica.
 • Instal·lació i manteniment
 • Energia i aigua.
 • Indústries extractives.
 • Química.
 • Transport i manteniment de vehicles.
 • Fusta, moble i suro.
 • Edificació i obra civil.

Com s’estructura el cicle formatiu?

Curs 1r

Mòduls

Hores

Operacions bàsiques de fabricació

165

Soldadura i tancaments metàl·lics

132

Tancaments d’alumini i PVC

132

Muntatge d’equips de climatització

99

Ciències aplicades I

165

Comunicació i societat I

132

Entorn laboral (UF1 i UF3)

33

Tutoria

67

Hores Lectives 1r

925

  

Curs 2n

Mòduls

Hores

Xarxes d’evacuació

132

Fontaneria i calefacció bàsica

198

Ciències aplicades II

165

Comunicació i societat II

165

Entorn laboral (UF2)

66

Síntesi

99

Tutoria

33

Hores Lectives 2n

825

FCT

317

DADES DE CONTACTE

Carrer d'Enric Prat de la Riba, 11-17
08901, L'Hospitalet de Llobregat

Telf: 933371805

iesllobregat@xtec.cat

+ Info