Mecatrònica Industrial

Tríptic mecatrònica
Descripció

Tècnic o tècnica superior en automatització i robòtica industrial (Codi: CFPS IMC0)

 • La competència general d’aquest títol consisteix a configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials, així com planificar, supervisar i/o executar el seu muntatge i manteniment, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.
 • Distribució de mòduls professionals i unitats formatives del cicle formatiu.
 • La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
Continguts

Curs 1r

Mòduls professionals

Hores

HLLD

02 Sistemes hidràulics i pneumàtics.

132

33

03 Sistemes elèctrics i electrònics.

165

0

04 Elements de màquines.

132

0

05 Processos de fabricació.

165

33

06 Representació gràfica de sistemes mecatrònics.

132

0

11 FOL

99

0

Hores lectives primer curs

825

66

 

Curs 2n

Mòduls professionals

Hores

HLLD

01 Sistemes mecànics

132

0

07 Configuració de sistemes mecatrònics

132

33

08 Processos i gestió de manteniment i qualitat.

99

0

09 Integració de sistemes.

198

33

10 Simulació de sistemes mecatrònics.

99

33

12 EIE

66

0

13 Projecte de mecatrònica industrial.

99

0

Hores lectives segon curs

825

99

14 FCT

350

 

Hores totals de formació segon curs

1.075

 

 

 

Horari

L’Horari es desenvoluparà en horari de tarda de 15,30 h a 22h.

Requisits d’accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional,
 • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • haver superat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova
d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 19 anys o complir-los durant l’any en què es fa la prova.

Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir:

 • A qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • Al món laboral, com a:
  • Tècnic/a en planificació i programació de processos de manteniment d’Instal·lacions de maquinària i equips industrials.
  • Cap d’equip en muntatge d’instal·lacions de maquinària i equips industrials
  • Cap d’equip en manteniment d’instal·lacions de maquinària i equips
  • Supervisor/a de processos mecatrònics industrials
Normativa

Reial Decreto 1576/2011, de 4 de novembre, pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial i es fixen els seus ensenyaments mínims.

ORDRE ENS/228/2016, de 24 d’agost, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de mecatrònica industrial

Pràctiques en empreses

 

DADES DE CONTACTE

Carrer d'Enric Prat de la Riba, 11-17
08901, L'Hospitalet de Llobregat

Telf: 933371805

iesllobregat@xtec.cat

+ Info