Preinscripció i Matriculació

Preinscripció i matriculació curs 2021-2022

Preinscripció: de l’11 al 17 de maig de 2021

                   Matrícula: del 12 al 16 de juliol de 2021

Preinscripció: del 25 al 31 de maig de 2021

Matrícula: del 19 al 23 de juliol de 2021

del 10 al 21 de maig de 2021

del 17 al 28 de maig de 2021

del 17 al 26 de maig de 2021

1. Documentació identificativa. Cal portar l’original i una fotocòpia.

Si és major d’edat: DNI, el NIE, el passaport o el document d’identitat d’un país membre de l’alumne o l’alumna.

Si és menor d’edat:

Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
Quan l’alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne.
Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.
De manera excepcional, es poden acreditar les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.
Per acreditar la condició de discapacitat: s’ha de presentar un certificat dels serveis de valoració i orientació a persones amb discapacitat (CAD) del Departament de treball, Afers Socials i Famílies o bé un informe de l’EAP en què s’indiqui l’existència d’indicis raonables que l’alumne presenta discapacitat.
2. Documentació de criteris de prioritat: només cal adjuntar la documentació acreditativa quan els centres no puguin obtenir la informació que es demana a través de la consulta automàtica. Cal portar l’original i fotocòpia. Per exemple:

Proximitat del domicili al lloc on es fa el programa. Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, si s’escau.
Participació per primera vegada en una Programa de Formació i Inserció: s’acredita marcant la casella corresponents en la sol·licitud de preinscripció que es presenta signada.
Anys d’escolarització a l’ESO: certificat d’estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.
Últim curs fet a l’ESO: certificat d’estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.

DADES DE CONTACTE

Carrer d'Enric Prat de la Riba, 11-17
08901, L'Hospitalet de Llobregat

Telf: 933371805

iesllobregat@xtec.cat

+ Info