Preinscripció IFE

Calendari Preinscripció i matriculació

Com es fa i com es presenta la sol·licitud de preinscripció?

Els itineraris formatius específics (IFE) són ensenyaments professionals que s’adrecen a alumnes amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada, amb l’objectiu d’oferir atenció educativa, a l’etapa postobligatòria, segons les necessitats individuals i les capacitats i habilitats pròpies.

Pot participar en el procés l’alumnat amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos els alumnes amb trastorn de l’espectre autista (TEA), que disposin de l’informe emès per l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP). Excepcionalment també poden participar els alumnes d’entre 16 i 20 anys d’edat durant l’any natural d’inici de l’oferta, que compleixin com a màxim 21 anys d’edat durant l’any 2021.

Per accedir a un IFE cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció corresponent encara que s’estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre.

Només es pot presentar una sol·licitud per persona i s’hi poden fer constar fins a tres peticions, per ordre de preferència i s’ha de presentar al centre de primera petició.

Només es tindran en compte la segona i tercera petició si, un cop publicades les llistes definitives d’alumnes admesos, no s’ha aconseguit plaça en el centre escollit com a primera petició i queden places vacants en els altres centres demanats.

Poden informar sobre el procés de preinscripció i matrícula, així com donar el suport necessari a les persones interessades, els centres de formació professional o d’educació especial que els imparteixen.

La falsedat o frau en les dades al·legades o la presentació de més d’una sol·licitud de preinscripció comporten la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre

No s’admeten sol·licituds fora de termini.

Documentació

1. Documentació identificativa

En tots els casos, cal presentar en el termini establert la documentació següent:

  • DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Dictamen d’escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives especials emès per l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) durant l’educació obligatòria en què consti la condició d’alumne amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos els alumnes amb trastorn de l’espectre autista (TEA).

Si la persona sol·licitant és menor d’edat també s’ha de presentar:

  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

2. Documentació acreditativa dels criteris específics

Proximitat del domicili al lloc de realització de l’itinerari: DNI o targeta de residència on consta el NIE.

  • Només en el cas que el domicili al·legat no coincideixi amb el del DNI o la targeta de residència, o si és un estranger sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne.

Situació d’escolarització en el curs acadèmic 2019-2020: certificat d’estudis o altra documentació que acrediti l’escolarització.

Participació per primera vegada en programes postobligatoris: l’acreditació d’aquest criteri es fa marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció.

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES DE CONTACTE

Carrer d'Enric Prat de la Riba, 11-17
08901, L'Hospitalet de Llobregat

Telf: 933371805

iesllobregat@xtec.cat

+ Info