Programació de la Producció en Fabricació Mecànica

Tríptic informatiu
Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per planificar,programar i controlar la fabricació per mecanització i el muntatge de béns d’equipament de manera que es garanteixi la qualitat de la gestió del procés i dels productes, així com la supervisió dels sistemes de prevenció i riscos laborals i de protecció ambiental.

La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Producció per mecanització (LOGSE).

Continguts

1er. Curs 

Mòdul 01 Interpretació i representació gràfic 
Mòdul 02 Definició de processos de mecanitzat, conformat i muntatge
Mòdul 05  Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica
Mòdul 06 Programació de la producció 
Mòdul 07 Execució de processos de fabricació (UF1) 
Mòdul 08 Materials
Mòdul 10 Verificació de productes 
Mòdul 11 Formació i Orientació Laboral
Mòdul 12 EIE 

2n. Curs 

Mòdul 03 Mecanització per control numèric
Mòdul 04 Fabricació assistida per ordinador (CAM) 
Mòdul 07 Execució de processos de fabricació.(UF3 UF4) 
Mòdul 09 Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental 
Mòdul 10 Verificació de productes 
Mòdul 13 Projecte de fabricació de productes mecànics 
Mòdul 14 Formació en centres de treball
Mòdul 15 DUAL 

Horari

L’horari es desenvoluparà de tarda de 15,30 h a 22 h.

Requisits d’accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional,
 • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • haver superat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova
d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 19 anys o complir-los durant l’any en què es fa la prova.

Continuïtat

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnica o tècnica en mecànica,
 • encarregat o encarregada d’instal·lacions de processament de metalls,
 • encarregat o encarregada d’operadors de màquines per treballar metalls,
 • encarregat o encarregada de muntadors,
 • programador o programadora de màquines de control numèric,
 • programador o programadora de sistemes automatitzats en fabricació mecànica,
 • programador o programadora de la producció i
 • disseny en fabricació mecànica.
Normativa

REIAL DECRET 1687/2007, de 14 de desembre, pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica i es fixen els ensenyaments mínims

DECRET 55/2014, de 22 d’abril, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de programació de la producció en fabricació mecànica

Pràctiques en empreses

DADES DE CONTACTE

Carrer d'Enric Prat de la Riba, 11-17
08901, L'Hospitalet de Llobregat

Telf: 933371805

iesllobregat@xtec.cat

+ Info