Protecció de Dades

L’Administració de la Generalitat de Catalunya garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través d’aquest web en els termes establerts pel Reglament 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat administrativa i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

DADES DE CONTACTE

Carrer d'Enric Prat de la Riba, 11-17
08901, L'Hospitalet de Llobregat

Telf: 933371805

iesllobregat@xtec.cat

+ Info